Kvinnor med fertilitetsproblem utan synlig orsak och med flera misslyckade IVF-behandlingar i bagaget är en växande patientgrupp som vi kan göra mycket för. Vid behandling av infertilitet är det viktigt att kunna identifiera problemet och förstå samspelet mellan de olika faserna i menscykeln. En kvinnas menscykel består av 4 faser, ”blödningsfas”, ”tillväxtfas”, ”ägglossningsfas” och ”premenstruell fas”. Grundteorin är att använda sig av cykelns fyra olika faser oavsett vilka problem som skall behandlas.

Hos infertilitets patienter som vid frågan om hur mensen fungerar så blir oftast svaret ”bra, regelbunden, 28 dagar” men vid en fas-analys kan man finna mensvärk dagarna före mens, mellanblödning, cystor som behandlats kirurgiskt eller med hormoner eller en svaghet och smärta i ryggen. Med hjälp av diagrammet får patienten en helhetsblick och de får större förståelse av hur kroppen fungerar.

De fyra faserna:

Fas 1 – Blödning – Förbrukat blod och gammal slemhinna stöts ut från kroppen.

Fas 2 – Tillväxtfas – Ny slemhinna och nya blodkärl tillverkas. Äggen mognar.

Fas 3 – Ägglossningsfas – Ägget lossnar och transporteras till livmodern

Fas 4 – Pre-menstruellfas – Kroppstemperaturen höjs och livmodern värms upp, och utrensning förbereds

Problem som uppstår i de olika faserna:

Fas 1 – För stor eller för liten blödning, smärtor, blodkoagel som inte kommer ut.

Fas 2 – Inte tillräcklig tillväxt av slemhinna och blodkärl.

Fas 3 – Inte tillräckligt med kraft för att skapa ägglossning och transportera till livmoder

Fas 4 – PMS är tecken på stagnation / störningar i det normala flödet, ont i bröstet, emotionella svängningar, smärtor, sömnstörning, huvudvärk

Svart heldragen linje = Yang linje

Röd prickig linje = Yin linje

– Temperaturkurva – Östrogen – Progesteron

– Luteineserande hormon – Follikelstimulernade

FAS I Blödningsfasen

I den Renande funktionen är det viktigt att allt blod och resterna av slemhinnan kommer ut. Om Funktion att rensa ut det gamla blodet är försvagad (svaghet Yang) leder det till en retention av mensblod och oförmåga att eliminera fukt. Detta är den vanligaste orsaken till

  • Cystor (ansamling av fukt och slem)
  • Endometrios (livmodervävnad som växer på fel plats utanför livmodern)
  • Myom (ansamlingar av blod)

 

En retention av blod kommer att bli kvar i livmodern och därigenom försvåra nytillväxt av Yin i livmodern och därigenom försämra ny tillväxt av slemhinna och ägg. Yangs flöde skall leda blodet nedåt och ut. Om Yang är i svaghet eller i tomhet och inte kan producera tillräcklig energi till denna nedåtgående funktion och leder det till en störning av qi och blodets flöde. Blod och qi stagnerar och leder till sjukdomar och tillstånd som:

  • Dysmenoré (mensvärk) framförallt i dag innan mens eller första dagen av blödningen.
  • Oregelbunden mens med förlängd cykel över 32 dagar.

 

Yang och qi skall kontrollera blodet genom sin lyftande och kvarhållande funktion. Vid en svaghet eller tomhet i mjältens Qi och blod tappar mjälten sina kvarhållande och lyftande funktioner. Mjälten kan inte längre kontrollera blodet och hålla kvar blodet. Blödningarna pågår upp till 21 av 28 dagar och utarmar mjälten. Mjältens blod försvagas och ger en svaghet tomhet i blod. Blodets kvalitet försvagas vid varje cykel. Energin i kroppen försvagas genom att för mycket av kroppsvätskorna återgår till att tillverka nytt blod.
Utarmning av Yin leder till Yang symtom som tomhetshetta eller lever eld. Blödning under 21 av 28 dagar i en cykel eller så stora flödande blödningar i 3-5 dagar. Denna kroniska blodförlust leder till tomhet Yin som i sin tur orsakar tomhet blod och tomhet Yin i hjärta, mjälte och lever. Tomhet Yin leder ofta till tomhetshetta som kan mycket kraftiga blödningar i 4-6 dagar, dessa stora blödningar leder till övriga symtom som rastlöshet, irritation, ilska och stresskänsliga försämrad sömn mer varma och svettiga.

 

FAS II Follikulär fas

Yin skall skapa tillväxt av materia. Om Yin är i svaghet eller tomhet kan inte Yin skapa den viktiga slemhinnan eller få äggen att växa. Yinbrist orsakar att Yin växer inte till eller växer för långsamt eller får en sämre kvalité på slemhinnan (den blir inte tillräckligt tjock).

Vid obalans mellan Yin och Yang och en svaghet Yang. Yin växer för snabbt och blir fasen förkortas (ägget hinner inte utvecklas till en god kvalité).

Vid obalans mellan Yin och Yang och en svaghet Yin
Njurens Yin (växande Yin är i svaghet) kan inte nära äggblåsor, äggstockar och får en minskad förmåga att befukta slemhinnor. En tomhet i njurens Yin visar sig i låg kvalité på ägg och flytning som då blir stor och tunn.

Svaghet Yang kan förorsaka att äggen inte hinner mogna.
Om fasen förlängs blir ägget moget försent eller så blir det en utebliven mognad eller så blir det sämre kvalité eller övermoget förlängd cykel över 32 dagar.

Funktionen att nära och bilda materia är försvagad
Inget eller bara lite blod skapas, slemhinnan och ägg växer inte till normal nivå. Amenoré (ingen menstruation), infertilitet, otillräcklig tillväxt av slemhinna och ägg. PCO inga ägg uppnår mognad (poly cystiska ovarier)

FAS III Ägglossningsfas

Qi och blods aktivitet är störd orsakad av Yangbrist
Yang skall skapa en nedåtgående rörelse av qi och blod. Vid en svaghet leder det till en uppåtgående motströms rörelse som leder till fullhetssyndrom som spänningar i brösten, svullen buk, smärta över äggstockarna, mellanblödning, rastlöshet och känslomässig instabilitet.

Utebliven temperaturökning pga tomhet Yang

Brist på Yang försenar eller ger för svag ägglossning.

FAS IV Premenstruell fas

Svaghet eller tomhet i njuren leder till att njuren inte kan assistera Yang.

Yang växer inte till väntad nivå vilket leder till att kroppstemperaturen inte ökar till bastemperaturen. Detta stör den normala aktiviteten av Qi och blod och leder till problem som orsakas av svaghet Yang eller stagnation av qi och ger symtom som dysmenoré (mensvärk) eller blödning i premens fasen huvudvärk utspänd buk irritation ont i brösten.

Tomhet Yang -PMS
Yang är i svaghet och stiger inte tillräckligt i fas 4, detta ger det symtom som smärtor i nedre delen av buken som försvinner med värme, frusenhet, trötthet, försämrad ork, nedstämdhet känslomässig, instabilitet och smärtor i ländryggen.

Stagnation av qi -PMS
Uppstår när qi är stagnerat och blockerar Yangs flöde med smärtor och irritation till följd. Denna smärtan släpper strax när blödningen kommer igång.

Tomhet Yin-PMS
En tomhet Yin orsakad av en lång tids utarmning med stora blödningar, Yang stiger och ger en tomhetshetta, med nattsvettning svårighet att sova, irritation, ilska, rastlöshet vilket indikerar ett överskott av Yang pga svaghet Yin.